Algemene Voorwaarden

Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Op verzoek zenden wij u een exemplaar toe.

Copyright

De teksten, foto’s en grafische voorstellingen op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Landgoed Groenendaal B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, mail, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Bel voor meer informatie: 023 – 528 15 55
of stuur een e-mail naar: info@www.landgoedgroenendaal.nl